Sensoterapia to wykorzystanie metody integracji sensorycznej również w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi
i edukacyjnymi. Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, jego rozwój a także funkcje poznawcze.
Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Atrakcyjną formą warsztatów sensoterapii jest wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracjii sensorycznej, terapii motoryki ręki, teorii uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym. Warsztaty „Sensorki” przyczyniają się do niwelowania problemów z nauką, zmniejszenia niechęci do aktywności fizycznej, zahamowania przebodźcowania lub nadpobudliwości, poprawy
i usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest formą zajęć kształtujących odpowiednie umiejętności i kompetencje oraz postawy społeczne. W czasie zajęć TUS skupiamy się na zaspokojeniu potrzeb: bezpieczeństwa ,przynależności i miłości, szacunku i uznania, rozwoju. Rozmawiamy o emocjach i staramy się je rozróżniać i nazywać.
Podczas zajęć uczymy się: percepcji społecznej, to znaczy adekwatnego spostrzegania i rozumienia przeżyć, intencji i uczuć innych osób, prawidłowej oceny sytuacji społecznych, empatii, znajomości obowiązujących zasad i norm społecznych ,umiejętności doboru zachowań , by właściwie odnaleźć się w danej sytuacji społecznej, rozwiązywania specyficznych problemów intra i interpersonalnych, radzenia sobie z emocjami złości i stresu, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacji, komunikacji i współpracy, budowania i wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie, wzmacniania poczucie sprawstwa, oraz możliwości dokonania wyboru. 

Scroll to Top