POLITYKA PRYWTANOŚCI – MAGIA TWÓRCZEJ EDUKACJI.

1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Paulina Słowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magia twórczej edukacji ” Paulina Słowińska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ulicy Malinowej 11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 5291774914, REGON:525295173. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu interaktywnym na stronie internetowej magiatwórczejedukacji.pl oraz wysłane drogą e-mailową na adres  biuro@magiatworczejedukacji.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2 Administrator Danych

 1. Jesteśmy administratorem danych osób zgłaszających się poprzez formularz interaktywny umieszczony na stronie internetowej (a także podstronach) magiatwórczejedukacji.pl oraz wysyłających e-mail na adres: biuro@magiatworczejedukacji.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są:

– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie (oraz w celu) zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeśli  zgłosiłeś się do nas używając formularza kontaktowego bądź wysyłając e-mail (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– w zakresie (oraz celu) niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– w celach archiwalnych i/lub dowodowych, na wypadek potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celach analitycznych (np. lepszego doboru usług) i badania Twojej satysfakcji (również art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@magiatworczejedukacji.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe Użytkownika (oraz inne dane) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3 Pliki cookies

 1. Witryna magiatwórczejedukacji.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza interaktywnego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 4.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyraziłeś na to zgodę (poprzez odznaczenie odpowiedniego pola lub wybranie przycisku). Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np. w przypadku formularza kontaktowego – wysłania e-maila zwrotnego).

Regulamin uczestnictwa w warsztatach/zajęciach prowadzonych przez Magia Twórczej Edukacji.

Regulamin określa zasady uczestnictwa w wybranych warsztatach z naszej oferty realizowanych i organizowanych przez Magia Twórczej Edukacji Paulina Słowińska

Warunki uczestnictwa.

* Uczestnikiem zajęć może zostać dziecko uczęszczające do placówki oświatowej (żłobka, przedszkola, szkoły), bądź dziecko które jest w odpowiednim przedziale wiekowym ustalanym pod konkretne zajęcia, lub będące podopiecznym fundacji lub stowarzyszenia, które zostanie zgłoszone osobiście przez dyrekcje/nauczyciela placówki. W przypadku zajęć otwartych rodziców/opiekunów prawnych na podstawie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

* Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia uczęszczająca do placówki świadczącej usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, osoba z dysfunkcją bądź niepełnosprawnością jak również seniorzy.

* Zapoznanie się i akceptacja obowiązującego regulaminu warsztatów.

 * Terminowe uiszczanie opłaty za zajęcia.

Organizacja zajęć

* Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, terapeutów, warsztatowców, pedagogów posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
* Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach 10 -osobowych. W przypadku placówek są to grupy maksymalnie 26-osobowe.

* Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników terminu/grafiku.

* Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązują się poinformować uczestników warsztatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 3 dni przed planowaną zmianą.

* Czas trwania zajęć wynosi od 30 minut do 90 minut (w zależności od wieku uczestników i charakteru zajęć).

* Każdy uczestnik podczas zajęć ma zapewnione niezbędne materiały, pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.

* W przypadku uczestnictwa w zajęciach z produktami spożywczymi, rodzic/opiekun prawny, dyrektor/wychowawca, inny organizator niż Magia Twórczej Edukacji odpowiedzialny jest za poinformowanie na piśmie o wszystkich alergiach dziecka uczestniczącego w zajęciach w dniu zgłoszenia go na zajęcia bądź maksymalnie 5 dni przed terminem zajęć.

* Rodzic/ opiekun prawny którego dziecko/ podopieczny bierze udział w zajęciach : Sensoplastyka ® , Plastyka Ekspresywna, Sensoterapia, Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju ™ oraz Trening Kreatywnego Rozwoju ™, Warsztaty edukacyjno- rozwojowe zobowiązany jest do przyniesienia/pozostawieniadodatkowego ubrania na zmianę. Oraz zdaje sobie sprawę, iż ubranie w którym dziecko uczestniczy może ulec zabrudzeniu, zniszczeniu. Placówka (bądź inny organizator niż Magia Twórczej Edukacji) w której odbywają się tego typu zajęcia zobowiązana jest do poinformowania rodzica/opiekuna prawnego o powyższym wymogu.

* Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do skorzystania z przestrzeni na której mają być prowadzone zajęcia 1,5 h przed oraz 1,5 h po ich zakończeniu, w celu przygotowania sali- jej zabezpieczenia oraz przygotowania potrzebnych materiałów. Czas ten zależny jest od charakteru zajęć , liczby uczestników jak również powierzchni na której mają odbywać się zajęcia.

* Instruktorzy zastrzegają sobie możliwość wyniesienia przestawienia stołów oraz krzeseł za sprawą bezpieczeństwa na zajęciach.

* Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

* Obecność uczestników na warsztatach indywidualnych jest sprawdzana każdorazowo przez instruktorów prowadzących zajęcia.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, rodzice/opiekunowie prawni powinni o tym poinformować instruktora przed kolejnym okresem rozliczeniowym.

* Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką wychowawcy/innego nauczyciela/ osoby wyznaczonej przez dyrekcję, rodzica/opiekuna prawnego, osoby pełnoletniej. Podczas zajęć terapeutycznych (terapia ręki, TUS), terapeuta sprawuje opiekę nad uczestnikiem zajęć tylko w momencie ich trwania. Odpowiedzialność prawną za opiekę nad uczestnikiem zajęć ponosi placówka (nauczyciel, wychowawca, dyrektor, osoba wyznaczona w miejscu zajęć), organizator inny niż Magia Twórczej Edukacji bądź jak wyżej rodzic/opiekun prawny/ osoba pełnoletnia wyznaczona przez rodzica/opiekuna prawnego.

* Magia Twórczej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie dzieci opiekunom/ rodzicom po zakończonych zajęciach oraz nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie „drogi” na zajęcia jak zarówno po ich odbyciu.

* Uczestnicy zajęć zobowiązani są bezwzględnie stosować się do poleceń instruktorów. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody wynikające z niestosowania się do jego wskazówek i poleceń.

* Magia Twórczej Edukacji nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki (w tym także reakcje alergiczne) lub kontuzje powstałe podczas zajęć.

* Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko uczestniczące w zajęciach odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

* Magia Twórczej edukacji nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy uczestników przed, w trakcie oraz po zajęciach np. w szatni/holu/ korytarzu obiektu gdzie dane zajęcia się odbywają.

 

* W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych dziecko/rodzice/opiekunowie prawni powinni o tym poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

Opłaty za zajęcia

– Miesięczna opłata za zajęcia zostaje ustalona z góry na podstawie ilości warsztatów planowanych w danym miesiącu. (Obowiązuje cena według cennika bądź oferty indywidualnej).

– Opłaty wnoszone są regularnie w zależności od formy i miejsca zajęć. Placówka zobowiązana jest wnieść opłatę w dniu odbywania się zajęć na podstawie wystawionej faktury (bądź po ustaleniu ma na to 7 dni roboczych). Zaś rodzic/ opiekun prawny otrzymuje informację o terminie płatności.

– Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową nie później niż 7 dni przed datą planowanych zajęć.

– W sytuacjach losowych, zdrowotnych Magia Twórczej Edukacji ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami/opiekunami uczestników. W przypadku braku wcześniejszej informacji o rezygnacji z warsztatów rodzic/opiekun prawny , placówka zobowiązani są wnieść ustaloną opłatę za zajęcia.

– Opłaty można dokonywać przed/po warsztatach u instruktorów prowadzących zajęcia lub przelewem w zależności od formy zajęć. Zawsze rodzice/ opiekunowi prawni/ uczestnicy bądź placówki o danej formie są wcześniej informowani/e

Dane osobowe.

Administratorem danych jest Paulina Słowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą : „Magia Twórczej Edukacji” Paulina Słowińska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ulicy Malinowej 11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 5291774914 , REGON: 525295173 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Magia Twórczej Edukacji zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych oraz robienia zdjęć i nagrań filmowych w ramach promocji związanej z działalnością firmy i publikowania ich na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Rodzic/opiekun prawny, placówka wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Magia Twórczej Edukacji Paulina Słowińska art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Magia Twórczej Edukacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
(Dz.U. nr 144,poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Scroll to Top